Facebook


Wolontariat misyjny to bezinteresowne poświecenie swojego czasu, pracy i aktywności niezarobkowej na rzecz misji. Formy wolontariatu mogą być różnorakie, w zależności od tego, jakie zajęcie jest w stanie ktoś wykonywać. Wolontariat obok konkretnej i ważnej pomocy innym to szansa osobistego rozwoju i duchowego wzrostu. Okazując pomoc bliźnim z krajów misyjnych, często nieznającym jeszcze Chrystusa, praktykuje się w szczególnie piękny sposób miłość bliźniego. Spełnia się także pragnienie Jezusa i zobowiązanie do dawania świadectwa o Jezusie i głoszenia Jego imienia wszystkim narodom, które nijako podejmuje się przez chrzest i ponawia przez bierzmowanie. Wolontariat to poświęcenie swojego cennego czasu i sił dla dobra osób, których się nie zna i od których niczego się nie oczekuje. Takie zaangażowanie przemienia serce i uczy większej miłości do tych, wśród których żyjemy. Jednocześnie pracując w roli wolontariusza, buduje się duchową więź z misjonarzami i z tymi, wśród których oni pracują.

APOLLOS – NAZWA I PATRON

Apollos to młody, biblijny współpracownik pierwszych apostołów m.in. św. Pawła i małżeństwa Pryscylii i Akwili. Pochodził z Aleksandrii. Nawrócony z judaizmu na chrześcijaństwo. Z zaangażowaniem dawał świadectwo i nauczał o Jezusie jako Mesjaszu pogan i żydów, którzy nie znali jeszcze Chrześcijaństwa (por Dz 18,24 – 19,1). Kilka razy odnoszą się do niego teksty Nowego Testamentu (Dz 19,1; 1 Kor 1,12; 3,4 – 22; 4,6; 6,12; Tyt 3,13). Według tradycji był biskupem w Koryncie, Smyrnie w Azji Mniejszej i w Cezarei. Uznany świętym w wielu kościołach chrześcijańskich. Ze względu na aktywne zaangażowanie na rzecz chrześcijaństwa w czasach apostolskich wybrany został na patrona projektu Werbistowski Wolontariat Misyjny.

CELE I KRYTERIA

Celem wolontariatu z werbistami jest:


Otwarcie przestrzeni edukacyjno – formacyjnej dla osób, które odkrywają w sobie pragnienie czasowego zaangażowania się w dzieło misyjne

Umożliwienie osobom dawania świadectwa życia chrześcijańskiego oraz praktykowania wartości ewangelicznych w odmiennych sytuacjach społeczno – kulturowych w wymiarze Kościoła powszechnego

Pogłębienie świadomości i współodpowiedzialności misyjnej ochrzczonych, a w szczególności ludzi, pragnących podjąć współpracę z misjonarzami werbistami, którzy pracują na wszystkich kontynentach

Stworzenie możliwości zaangażowania się młodych ludzi w niesienie wielowymiarowej pomocy swoim rówieśnikom w innych krajach.Natura naszego wolontariatu

Mówiąc o wolontariacie warto uzmysłowić sobie bliżej jego pojęcie i naturę. Wolontariat misyjny to bezinteresowne poświeceniu swojego czasu, pracy i aktywności na rzecz misji. Formy wolontariatu mogą być różnorakie, w zależności od tego, jakie zajęcie może ktoś wykonywać. Wolontariat obok konkretnej i ważnej pomocy innym to szansa osobistego rozwoju i duchowego wzrostu. Spełnia się w ten sposób pragnienie Jezusa i zobowiązanie do dawania świadectwa o Jezusie i głoszenia Jego imienia wszystkim narodom, które każdy chrześcijanin podejmuje na Chrzcie św. i ponawia przez bierzmowanie. Poświęca się swój czas i siły dla dobra osób, których się nie zna i od których niczego się nie oczekuje. Takie zaangażowanie przemienia serce i uczy większej miłości do tych, wśród których żyjemy. Jednocześnie działając w roli wolontariusza, buduje się duchową więź z misjonarzami i z tymi, wśród których oni pracują. Poprzez bezinteresowny dar z siebie człowiek coraz bardziej upodabnia się do Boga.

FORMACJA I PRZYGOTOWANIE

Zgłaszająca się osoba uczestniczy w rocznym kursie formacyjnym przygotowującym wolontariuszy. Weekendowe spotkania (zwykle od piątkowego do niedzielnego popołudnia) odbywają się przede wszystkim w domu Misjonarzy Werbistów w Nysie, gdzie ma obecnie siedzibę WWM. Liczba spotkań w ciągu roku formacyjnego nie przekracza dziesięciu. Przygotowanie do WWM obejmuje formację ludzką, duchową oraz misyjną z uwzględnieniem misyjnego zaangażowanie werbistów i Kościoła w Polsce. Podczas spotkań jest czas na modlitwę, wykłady i warsztaty, wzajemne poznanie się i integrację oraz na indywidualne rozmowy z organizatorami. Są też spotkania z misjonarzami i z uczestnikami odbytego wolontariatu

PROGRAM PROJEKTÓW MISYJNYCH

Czas trwania bezpośredniego pobytu w placówce misyjnej, który proponujemy to kilka tygodni, miesięcy, rok lub dwa lata, w zależności od rodzaju projektu i propozycji nadesłanych przez naszych misjonarzy. Krótsze doświadczenia są zwykle możliwe w krajach bliższych geograficznie Polsce (np. Rosja, Białoruś, Ukraina, Rumunia, Mołdawia itp.). Przewidywane projekty dzielą się na: socjalno-charytatywne i ewangelizacyjno-pastoralne. Istnieją również projekty mieszane. Projekty tworzone są indywidualnie z uwzględnieniem możliwości i potrzeb placówek misyjnych oraz możliwości, talentów i zainteresowań wolontariuszy. Istnieje możliwość wyjazdów kilkuosobowych/grupowych. Przed wyjazdem wolontariusz zwykle podpisuje umowę wolontariacką ze Zgromadzeniem Słowas Bożego (Misjonarze Werbiści).

FINANSE

Wolontariusz w większości sam musi pozyskać środki na bilet, ubezpieczenie i kieszonkowe. Zachęcamy kandydatów do poszukiwania innych form wspomagania finansowego. Są to przede wszystkim fundacje, organizacje pozarządowe, rządowe, czy też projekty uniwersyteckie. Ze strony gospodarza-misjonarza, który zaprasza wolontariusza, zwykle zagwarantowane jest mieszkanie i wyżywienie. Staramy się jako odpowiedzialni i uczestnicy WWM wspomagać się wzajemnie w pozyskiwanie niezbędnych środków finansowych m.in. poprzez akcje w parafiach, które równocześnie propagują ideę wolontariatu misyjnego.

OCZEKIWANIA WOBEC WOLONTARIUSZA PO REALIZACJI PROJEKTU NA MISJI

Po powrocie z misji wolontariusz zobowiązany jest:

  • do przedstawienia sprawozdania,
  • opracowania prezentacji multimedialnej/artykułu/publikacji/materiału filmowo-zdjęciowego,
  • włączenia się we współpracę w misyjnej animacji w swojej społeczności lokalnej.

  • Wolontariusz ma prawo również do uczestniczenia w dalszej formacji duchowo – misyjnej werbistów.    „Kto przebywa z grupą wolontariuszy jest pewien, iż nie ma tam ludzi przypadkowych, a jedynie ci, którzy z radością i przekonaniem chcą realizować dzieło misyjnego Kościoła. To delikatne tchnienie Ducha Świętego, powoli odkrywane w sobie i we wspólnocie, z pomocą tych, którzy już je odkryli i kroczą w dziele misyjnym”.


    (Tomek i Agnieszka, uczestnicy Apollosa).